Nordic CO2 Sequestration (NoCO2)

Våren 2003 startade ett nordiskt forskningsprogram, Nordic CO2 Sequestration (NoCO2), med syfte att utveckla ny teknik för att avskilja och lagra koldioxid i samband med förbränning/omvandling av bränslen. Avskild koldioxid skall lagras geologiskt i syfte att minska växthuseffekten. Programmet stöds av Nordisk Energiforskning. Forskningsprogrammets tre första år har resulterat i 62 publikationer.  Programmet omfattar fyra seniorforskare och åtta doktorander vid nordiska högskolor och närområdet vid följande institutioner:

Kort sammanfattning av verksamheten i programmet:

 

I Sverige studeras processer baserade på ”chemical-looping combustion” för integrerad produktion av vätgas och elektricitet med samtidig avskiljning av koldioxid. Två processer visar lovande resultat och det finns starka skäl att fördjupa studiet av dessa processer.
 

I Finland studeras en ny möjlighet att lagra koldioxid genom att karbonera naturliga mineraler och biprodukter från industrin. Olika processer har studerats och de mest attraktiva har identifierats. Gasfasreaktioner has studerats både experimentellt och med termodynamiska modeller.
 

I Norge er en metodikk under utvikling for en kostnadseffektiv og ressursmessig optimal håndtering av CO2 gjenvinning fra industrielle anlegg og energiverk. Alternative råvarer, mellomprodukter og produkter (energibærere og kjemikalier) samt mulige prosesstrinn settes opp i en såkalt Superstruktur for å identifisere lovende prosesskjeder. I fortsettelsen vil metodikken bli anvendt på en ny form for resirkulering av plaststoffer (”Plastic waste to Plastic” – PtP).
 

I Danmark er det blevet undersøgt hvordan man kan rense røggas for CO2 ved absorption med alkanolaminer. Der er blevet opstillet en model baseret på en kemisk reaktion og idealitet for gas- og væskefasen.
 

I Litauen finns stora tillgångar av mineralet glaukonit, och möjligheten att lagra koldioxid genom karbonatisering av glaukonit studeras.   Länk.
 

I Estland studeras möjligheten att karbonatisera askan från förbränning av oljeskiffer.

 

I Lettland studeras möjligheter att lagra koldioxid geologiskt, liksom avståndet från lämpliga lager till större punktkällor för koldioxid lämpade för koldioxidavskiljning. .
 

I Ryssland studeras möjligheten att lagra koldioxid geologiskt. Områden som identifierats som intressanta finns i Leningradregionen (norr och söder om Ladoga), samt i Murmansk regionen. (i närheten av Shtokmavoskoe-fältet). 

 

Kontaktinformation (¤ = @):

Anders Lyngfelt,
Department of Energy Conversion, Chalmers University of Technology, 412 96 Göteborg, Sweden
Anders.Lyngfelt¤entek.chalmers.se

Truls Gundersen // Olav Bolland,
Dept. of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), N-7491 Trondheim, Norway
truls.gundersen¤maskin.ntnu.no // olav.bolland¤tev.ntnu.no

Ron Zevenhoven,
Laboratory of Energy Engineering and Environmental Protection, Helsinki University of Technology, FIN-02015, Finland
Ron.Zevenhoven¤hut.fi

Erling Stenby,
Center for Phase Equilibria and Separation Processes (IVC-SEP), Dept. of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, 2800 Kgs Lyngby, Denmark
ehs¤kt.dtu.dk

Gintaras Denafas,
Dept. for Environmental Engineering, Kaunas University of Technology, Radvilenu 19, LT-3028, Kaunas, Lithuania
Gintaras.Denafas¤ktu.lt

Rein Kuusik,//Andres Trikkel
Laboratory of Inorganic Chemistry, Tallinn Technical University, Ehitajate 5, 19086 Tallinn, Estonia
rkuusik¤edu.ttu.ee // atrik¤staff.ttu.ee

Dagnija Blumberga, K,
Department of Energy Systems and Environment, Riga Technical University, Latvia
dagnija¤btv.lv

Ilinsky Alexahder,
Mining Institute, V.O. 21-liniya, 2, 199026, Sant-Petersburg, Russia
ilinsky¤rol.ru

 

Publikationer